1021 1024 admin csb

ต้นทุนในการทำแบรนด์เสื้อผ้า

สิ่งที่เจ้าของแบรนด์ต้องทำคือศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนที่สำคัญ
คือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตเสื้อผ้า 1 ตัว มีดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแบบของเสื้อผ้าและแพทเทิร์น
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผ้าที่ใช้ วัสดุและส่วนประกอบอื่นๆ
3. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสต๊อก
และ 5.ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด ฯลฯ
จะทำให้เราสามารถคำนวนได้คร่าวๆ ว่าเราต้องใช้เงินทุนเบื้องต้นเท่าไหร่
ในการผลิตและสร้างแบรด์เสื้อผผ้าของเราค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.