1000 1000 admin csb

Screen Transfer คืออะไร ?

งานพิมพ์ทรานเฟอร์ คือการนำการพิมพ์แบบ silk screen มาปรับใช้ให้หมึกอยู่บนสถานะอื่น ความหมายคือกระบวนการผลิตจะเหมือนกับการพิมพ์ silk screen แต่จะเปลี่ยนจากการพิมพ์ตรงลงผ้า ไปพิมพ์ลงแผ่นพลาสติก (PET) แทน และเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมที่ซับซ้อนอีกหลายขั้นตอนอธิบายง่ายๆคือการฝากหมึกพิมพ์ลงแผ่นพลาสติก และพิมพ์กาว(binder) กลบหลังชั้นสุดท้าย

วิธีการนำงานพิมพ์นี้ไปใช้งาน คือ นำแผ่น PET ที่ถูกฝากหมึกพิมพ์ลงไป นำไปรีดร้อน (Heat transfer) โดยเครื่องรีดร้อนเฉพาะ

🎨 ความเหมาะสมในการเลือกใช้
-ออร์เดอร์งานที่ไม่แน่นอนว่าต้อง repeat อีกรอบหรือไม่
-บางคนไม่ต้องการสต็อกเสื้อที่ถูกพิมพ์สำเร็จรูปแล้ว ก็จะนำงานทรานเฟอร์นี้รีดลงเสื้อเปล่าเมื่อต้องการนำไปใช้
-สามารถนำไปใช้กับเสื้อ หรือวัสดุผ้าขึ้นรูปแล้วได้
-สามารถนำไปใช้สกรีนลงบริเวณเล็กๆได้เช่น ป้ายไซน์เสื้อ แขน ปกคอเสื้อ ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.